• SWOL 1894 Preventie- en Integriteitsbeleid en gedragsregels

  Betrokkenen

  Dit beleid betreft alle leden en vrijwilligers van Zwemvereniging SWOL 1894 binnen haar afdelingen Basisgroepen, (Wedstrijd)Zwemmen, Waterpolo, Masters & Conditiezwemmen en Synchroonzwemmen.

  Met name daar waar de verenigingsactiviteiten zich ook richten op kwetsbare personen als minderjarigen, mensen die extra zorg nodig hebben, mensen met een beperking, maar ook mensen met een afhankelijke positie is extra aandacht voor de persoonlijke integriteit van belang.

  Om de persoonlijke integriteit van leden en vrijwilligers binnen SWOL 1894 te waarborgen heeft de vereniging een aantal regels opgesteld. Deze regels zijn gevat in deze notitie.

  Het nummer één uitgangspunt van SWOL 1894 is dat deze personen bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Als organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de manier waarop onze organisatie deze veiligheid waarborgt.

  VOG

  Voor elke vrijwilliger binnen de organisatie die ook werkt met kwetsbare personen wordt in beginsel een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken.

   Gedragsregels

  SWOL 1894 heeft gedragsregels opgesteld die door alle vrijwilligers moeten worden gesteund.

  SWOL 1894 vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar (jeugd)leden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en (jeugd)leden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en (jeugd)leden binnen SWOL 1894 zijn niet eenduidig. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken, die voor alle personen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten in verenigingsverband tussen vrijwilligers en (jeugd)leden ontoelaatbaar zijn!

  Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is voor alle leden van toepassing.

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het (jeugd)lid zich veilig en gerespecteerd voelt

  Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. Dat betekent dat men zich zowel tijdens de activiteiten van de vereniging, maar ook daarbuiten veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich – letterlijk – vrij kan bewegen.

  1. De vrijwilliger gaat zo om met een (jeugd)lid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  2. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het (jeugd)lid dan functioneel noodzakelijk is
  3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het (jeugd)lid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
  4. De vrijwilliger raakt het (jeugd)lid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden
  5. De vrijwilliger gaat tijdens activiteiten met respect om met (jeugd)leden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals omkleedruimten, douches etc
  6. De vrijwilliger beschermt het (jeugd)lid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het (jeugd)lid is betrokken, wordt nageleefd
  7. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen
  8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden met een door het bestuur aangewezen persoon

  Aannamebeleid

  Om de geschiktheid van een aspirant vrijwilliger goed in te kunnen schatten wordt deze in de beginfase intensief begeleid.

  Vertrouwenscontactpersoon

  SWOL 1894 wil een veilige omgeving zijn voor (jeugd)leden én vrijwilligers. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenscontactpersoon. Onze vertrouwenscontactpersoon is de veilige plek voor vrijwilligers, jeugdleden én ouders omdat deze een luisterend oor biedt, in vertrouwen en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

  De zwemvereniging SWOL 1894 heeft bovenstaande regels opgenomen op de website en maken onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement. 

  Zie ook: https://www.swol1894.nl/vertrouwenscontactpersoon/

rfwbs-slide