Vertrouwenscontactpersoon

Plezier en veiligheid voorop
Swol 1894 is een open en gezellige vereniging waar iedereen welkom is en plezier in sporten voorop stelt. Dat willen we graag zo houden. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen. We werken aan een veilige omgeving door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende en goed opgeleid kader. Maar we willen ook dat sporters weerbaar zijn om eventuele seksuele intimidatie te voorkomen. Daarom hanteren wij de NOC-NSF gedragsregels die duidelijk maken wat wel en wat niet kan. Als je toch met ongewenst gedrag te maken krijgt is het belangrijk te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon voor hulp en ondersteuning. Swol 1894 maakt daarvoor gebruik van een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon in de persoon van Diny van Zoeren.


De vertrouwenscontactpersoon

 • Ziet er samen met het bestuur op toe dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon;
 • De vertrouwenspersoon kan een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de organisatiecultuur met als doel de preventie van ongewenste omgangsvormen. Voorbeelden hiervan zijn: zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het onderwerp met leidinggevenden aankaarten en hen stimuleren erop te letten;
 • Functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie en zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met seksuele intimidatie is geconfronteerd;
 • Zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies engaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort;
 • Geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures, naast interne klachtenprocedure ook strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure en de consequenties daarvan;
 • Stelt op verzoek van de melder de klacht op schrift of ondersteunt de melder daarbij;
 • Indien nodig verwijst de vertrouwenscontactpersoon de melder naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings)instanties en ondersteunt melder bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook politie en officier van justitie;
 • Doet, in overleg met de melder en bevoegd gezag, aangifte bij zedenpolitie of officier van justitie in geval van ontucht, aanranding en/of verkrachting;
 • Neemt maatregelen om op korte termijn de leefsituatie van melder te verbeteren, gericht op het stoppen van de seksuele intimidatie. Indien naar de mening van de vertrouwenspersoon de inhoud van de klacht daartoe aanleiding geeft meldt de vertrouwenspersoon de klacht aan het bevoegd gezag;
 • Geeft emotionele en psychische ondersteuning aan de melder bij het formeel aanhangig maken van de klacht, bij de klachtencommissie en/of staat de melder bij en vertegenwoordigt deze tijdens een klachtenprocedure;
 • Is verantwoordelijk voor nazorg ten aanzien van de melder, opdat voorkomen wordt dat de melder aangesproken wordt op het feit dat hij/zij seksuele intimidatie aanhangig heeft gemaakt;
 • Houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen; aard van de klachten; afwikkeling) op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het jaarverslag;
 • Draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen seksuele intimidatie kan worden opgesteld c.q. bijgesteld.


Contact
U kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken op de volgende wijze:

Diny van Zoeren
Telefoonnummer: 038-4535800
E-mailadres: vertrouwenspersoon@swol1894.nl